Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης θεμάτων διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται με φορέα λειτουργίας ή/και δικαιούχο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και της προσπάθειας καθιέρωσης ανοικτών προτύπων, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστειλε επιστολή προς τους Προϊσταμένους όλων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με την οποία ζητείται να υιοθετούνται οι παρακάτω αρχές:

  • Συμμόρφωση με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.
  • Σχεδίαση εφαρμογών λογισμικού σύμφωνα με την αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) και με τη μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου λογισμικού και διαδικτυακών υπηρεσιών.
  • Εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία σε δημόσιες υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud computing όπως στον ΩΚΕΑΝΟ ή βασισμένες στο SYNNEFO).
  • Αποκλειστική αξιοποίηση και συμμόρφωση με Ανοικτά Πρότυπα επικοινωνίας, διαλειτουργικότητας, μεταδεδομένων και δεδομένων.
  • Αξιοποίηση Ανοικτού Λογισμικού για την ανάπτυξη νέων και την επέκταση νέων πληροφοριακών συστημάτων με την ακόλουθη διαδικασία: (α) Σε περίπτωση συνεισφοράς σε υφιστάμενο Ανοικτό Λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να εναποτίθεται στο επίσημο αποθετήριο της κοινότητας λογισμικού, που το αναπτύσσει και με άδεια χρήσης ίδια με την αρχική. (β) Σε περίπτωση εξαρχής ανάπτυξης λογισμικού, ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να εναποτίθεται κατ’ ελάχιστο στο δημόσιο αποθετήριο του Υπουργείου (https://github.com/itminedu) και να προσφέρεται με ανοικτή άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl).
  • Σε περίπτωση επιλογής μη Ανοικτών Προτύπων ή/και μη Ανοικτού Λογισμικού: (α) Η χρήση τους θα πρέπει να αιτιολογείται αναλυτικά κατά τη φάση σχεδιασμού και να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. (β) Η αιτιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: τους σχετικούς τεχνικούς λόγους, το άμεσο και έμμεσο ετήσιο κόστος από τη χρήση μη Ανοικτών Τεχνολογιών σε βάθος 10 ετών για το Υπουργείο και το σύνολο των δυνητικών χρηστών των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και το σύνολο των περιορισμών που τίθενται στην αξιοποίηση και επέκταση του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος. (γ) Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιολογούνται με σκοπό την επανεξέταση της επιλογής μη Ανοικτών Τεχνολογιών και την ανάδειξη τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων επιλογών σε Ανοικτά Πρότυπα και Ανοικτό Λογισμικό.
  • Πλήρης τεκμηρίωση της σχεδίασης, ανάπτυξης, διαχείρισης και χρήσης
  • Ανοικτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων μεταδεδομένων και δεδομένων), χωρίς περιορισμούς, και όπου είναι εφικτό μέσω ανοιχτής προς όλους διεπαφής REST και με τη χρήση ανοιχτών και πρόσφορων για επεξεργασία προτύπων παράστασης των δεδομένων (π.χ. JSON, YAML, XML) και σύμφωνα με το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως ισχύει.

Σε όλα τα έργα λογισμικού, περιεχομένου ή/και δεδομένων να ακολουθείται ο οδηγός https://github.com/itminedu/ToolKit-Repositories  και να υλοποιούνται με την έναρξη τους σε αποθετήριο που θα συγχρονίζεται με το κεντρικό αποθετήριο https://github.com/itminedu του Υπουργείου Παιδείας.

Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 71616/Α3/27_04_2016)

Καθορισμός κανόνων εξασφάλισης διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση