Καθορισμός κανόνων εξασφάλισης διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης θεμάτων διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται με φορέα λειτουργίας ή/και δικαιούχο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και της προσπάθειας καθιέρωσης ανοικτών προτύπων, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστειλε επιστολή προς τους Προϊσταμένους

Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ταυτοποίησης Μητρώων του ΥΠΠΕΘ με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου

Υπουργική απόφαση με την οποία συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Συντονιστική Επιτροπή Ταυτοποίησης Μητρώων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.” με στόχο την επίτευξη της ταυτοποίησης των κοινών στοιχείων Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αυτά του Εθνικού Δημοτολογίου και άλλων Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου. Ανακτήστε

Απαιτήσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται προς όφελος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό ΕΣΠΑ και τους Ειδικούς Γραμματείς Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ε.Κ.Τ., καθώς και του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., με την οποία ζητά στα έργα που προκηρύσσονται για όφελος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συμπεριλαμβάνουν πληροφοριακά συστήματα, να υιοθετούνται

Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εξασφάλισης διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, απέστειλε επιστολές σε Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του που αφορούν πολίτες –

Ομογενοποίηση διαδικασίας συλλογής στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο με το οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής στοιχείων από εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών φορμών. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.  55511/Α3/04-04/2016)

Καταγραφή Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπολογιστικών Συστημάτων ΚΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευόμενων φορέων

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς: (α) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και (β) Εποπτευόμενους φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο ζητείται η καταγραφή των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων & υπολογιστικών συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των εποπτευόμενων φορέων του. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς εποπτευόμενους φορείς του, με το οποίο ζητείται η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή τους, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης στο data.gov.gr βάσει του ν.4305/2014. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 35040/Α3/26-02-2016).

Σύσταση Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συστήθηκε με απόφαση (αριθμός 32439 /ΓΔ4, 24/2/2016) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μη αμειβόμενη Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχοι της Ομάδας είναι η συζήτηση θεμάτων που θα ληφθούν υπόψη