Ομογενοποίηση διαδικασίας συλλογής στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο με το οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής στοιχείων από εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών φορμών. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.  55511/Α3/04-04/2016)

Καταγραφή Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπολογιστικών Συστημάτων ΚΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευόμενων φορέων

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς: (α) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και (β) Εποπτευόμενους φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο ζητείται η καταγραφή των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων & υπολογιστικών συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των εποπτευόμενων φορέων του. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς εποπτευόμενους φορείς του, με το οποίο ζητείται η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή τους, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης στο data.gov.gr βάσει του ν.4305/2014. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 35040/Α3/26-02-2016).