Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς εποπτευόμενους φορείς του, με το οποίο ζητείται η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή τους, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης στο data.gov.gr βάσει του ν.4305/2014. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 35040/Α3/26-02-2016).

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία κατέχει ο φορέας και τα οποία μπορούν να διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας