Συγκροτήθηκε μη αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη συνάθροιση της ζήτησης των τηλεπικοινωνιακών τελών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, στόχοι της Ομάδας είναι η εισήγηση θεμάτων σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά τέλη και τα οποία θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα:

  • θα μελετήσει και θα εισηγηθεί τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την μακροχρόνια εξοικονόμηση πόρων από τα τηλεπικοινωνιακά τέλη που καταβάλλονται κεντρικά από το Υπουργείο αλλά και από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του,
  • θα αξιοποιήσει μελέτες και λύσεις που έχουν υιοθετηθεί από εποπτευόμενους φορείς και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
  • θα αξιοποιήσει τεχνικές και επιχειρησιακές λύσεις συνάθροισης της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φορείς της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όσον αφορά στο έργο και τους στόχους της Ομάδας Εργασίας.

Ανακτήστε το έγγραφο (αρ. πρωτ. 100502/17.06.2016)

Σύσταση – συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη συνάθροιση της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών τελών

Αφήστε μια απάντηση