Συγκροτήθηκε με απόφαση (αριθμός 47172/ΓΔ1/18-03-2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μη αμειβόμενη Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και εξωτερικούς συνεργάτες.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση λειτουργεί οριζόντια στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής σε θέματα ψηφιακής-ανοιχτής διακυβέρνησης και πρότυπες εφαρμογές στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα η ΟΔΕ μεριμνά για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:

1. Υλοποίηση ενεργειών προετοιμασίας και συντονισμού δράσεων ψηφιακής πολιτικής.

 • Προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα διατεθούν εσωτερικά ή/και δημόσια σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διοικητικές μονάδες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου με τριμηνιαίο προγραμματισμό.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών σε επίπεδο περιεχομένου και σε λειτουργικό επίπεδο.
 • Συμμετοχή και ενημέρωση μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.minedu.gov.gr για τη πορεία εργασιών της ΟΔΕ και πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα οργανωθούν σε συνεργασία ΕΚΔΔΑ με τις συναρμόδιες διοικητικές μονάδες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.
 • Επεξεργασία προτάσεων για την αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων φορέων.
 • Εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η συνεργασία για την τεχνική και επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς.

2. Επεξεργασία προτάσεων για υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο τριμήνου.

 • Συντονισμό της εκπαίδευσης και διάχυση τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εξασφάλιση της συνεργασίας των άμεσα εμπλεκόμενων μονάδων στην υλοποίηση των δράσεων που εγκρίνονται.
 • Επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων ψηφιακής πολιτικής από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Μεταφορά της τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τον ανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών και της πορείας υλοποίησης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Η εφαρμογή του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής των δράσεων ψηφιακής πολιτικής.

 • Η προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την μετάβαση των διαδικασιών που ισχύουν από τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας στον ψηφιακό.
 • Η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ο σχεδιασμός νέων ενεργειών στα πλαίσιο των προβλεπόμενων δράσεων και η υλοποίησή τους σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
 • Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η ΟΔΕ συνεργάζεται με τις Γενικές Διευθύνσεις, τις μονάδες και τους Προϊσταμένους όλων των εμπλεκόμενων μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εισηγείται την απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών.

Υποομάδα διοίκησης έργων και απλούστευσης διαδικασιών

 • Υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στη στρατηγική, στους επιχειρησιακούς στόχους, στα συνοδευτικά μέτρα για δράσεις ψηφιακής πολιτικής και στη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο του ΥΠΠΕΘ και της διεπαφής του με άλλους Οργανισμούς και Υπηρεσίες.
 • Καταγράφει διαδικασίες και προτάσεις που αφορούν στις διαδικασίες του ΥΠΠΕΘ και υποστηρίζει το συντονισμό των εργασιών και την εξασφάλιση συνεργασίας και συμμετοχής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ στο σχεδιασμό, στη σύνταξη εισηγήσεων σύμφωνα με την συμφωνημένη μεθοδολογία, στην εκπαίδευση, στη συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς και φορείς υλοποίησης, κλπ.
 • Καταγράφει, σχεδιάζει και προτείνει απλουστεύσεις που αφορούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από ένα σημείο.
 • Προτείνει διαδικασίες για την ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών που προσφέρει το ΥΠΠΕΘ σε πολίτες, εκπαιδευτική κοινότητα, δημόσιες υπηρεσίες ή/και ιδιωτικές κλπ.

Υποομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών

 • Η υποομάδα προτείνει υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια μέσα καθώς και την επέκταση/ βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών.
 • Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό των δικτυακών τόπων του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις κατευθύνσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα
  και στην έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται από αυτούς.
 • Εισηγείται για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών.
 • Τέλος, σε συνεργασία με τους αναδόχους, τον τεχνικό σύμβουλο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προτείνει συμπληρώσεις σε εφαρμογές με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους από τους
  χρήστες και συντονίζει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των χρηστών.

Υποομάδα Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων

 • Σε συνεργασία με τις διοικητικές και νομικές υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ παρέχει διοικητική και νομική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της ΟΔΕ.
 • Επεξεργάζεται και εισηγείται θέματα που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών καθώς και πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Υποομάδα Διαχείρισης Έργων

 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία προόδου και αποτελέσματα από την παραγωγική λειτουργία όλων των έργων που υλοποιούν ψηφιακές δράσεις του ΥΠΠΕΘ και εισηγείται συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους καθώς και συνέργειες που μειώνουν αλληλοεπικαλύψεις και βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους.

Ανακτήστε από ΕΔΩ την απόφαση.

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Αφήστε μια απάντηση