Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Υπουργείου από τις 22/12/2015 και ώρα 09:00 έως και τις 22/01/2016 και ώρα 23:59:59 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1. Εισαγωγή

Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να συστήσει Ομάδα Διοίκησης Έργου(ΟΔΕ) με στόχο τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει προς πολίτες και εποπτευόμενους φορείς.

Αντικείμενο της ΟΔΕ θα είναι η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου (Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν 3979/2011 ΦΕΚ Α’ 138) και Νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν 4305/2014 ΦΕΚ Α’ 237)) για την ηλεκτρονική και ανοικτή διακυβέρνηση και δεδομένα στις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και ο ανασχεδιασμός του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου με τους οποίους σχετίζεται.

Στόχος της ΟΔΕ είναι αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διαφάνεια, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα και η εξοικονόμηση πόρων μέσω του ανασχεδιασμού των διαδικασιών και τη σταδιακή ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΟΔΕ θα εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο και οδικό χάρτη ο οποίος θα εξειδικεύεται σε τριμηνιαίο σχεδιασμό για την απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται και θα συντονίσει την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και εποπτευόμενους φορείς του.

2. Τρόπος στελέχωσης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων κεντρικά και περιφερειακά που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, με σκοπό η ΟΔΕ να στελεχωθεί με τα πιο ικανά και τα πιο έμπειρα στελέχη. Στην ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να συμμετέχουν στελέχη από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου κεντρικά και περιφερειακά καθώς και στελέχη εποπτευόμενων φορέων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής ανοιχτής διακυβέρνησης από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ΟΔΕ λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). Ειδικότερα, σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου για τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.  Ο νόμος θέτει την ενεργητική διαφάνεια και την ανοιxτότητα εξορισμού ως τους βασικούς κανόνες για τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας.

Τα μέλη των ΟΔΕ θα συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης που οργανώνονται στο ΕΚΔΔΑ και το Υπουργείο.

2.1 Απαιτούμενες δεξιότητες

Τα στελέχη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να διαθέτουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ανάλυσης, καταγραφής και ανασχεδιασμού διαδικασιών καθώς και στη διαμόρφωση προδιαγραφών υπηρεσιών.
 • Εμπειρία και γνώσεις στη συγγραφή προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στη διαχείριση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχέσεων κράτους πολίτη.
 • Εμπειρία και γνώσεις σε νομικά θέματα, με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο συμβάσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών,  γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες όπως java, PHP κλπ, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) αλλά και γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής λογισμικού.
 • Εμπειρία στην παραγωγή και προβολή περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης με εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση χρηστών σε εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαβούλευσης.

2.2 Αρμοδιότητες

Η ΟΔΕ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα. Ρόλος της ΟΔΕ είναι η εξειδίκευση και η υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η ΟΔΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες κεντρικά του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων για την επίτευξη των στόχων του οδικού χάρτη. Η ΟΔΕ εισηγείται τον ανασχεδιασμό υπηρεσιών και διαδικασιών ενώ παράλληλα συντονίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες την  απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα η ΟΔΕ μεριμνά για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :

 1. Υποστήριξη εφαρμογής των Ν 3979/2011 και Ν 4305/2014
 • Συντονίζει την αξιοποίηση υφιστάμενων: πληροφοριακών συστημάτων, των  δεδομένων τους και των διαθέσιμων μητρώων
 • Διαμόρφωση τριμηνιαίου κυλιόμενου χρονοδιαγράμματος για τις υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν
 • Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τη βελτίωση του δικτυακού τόπου σε επίπεδο περιεχομένου και σε λειτουργικό επίπεδο
 • Συμμετοχή και ενημέρωση μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη πορεία του σχεδιασμού και πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
 1. Αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων του Υπουργείου.
 • Καταγραφή του υφιστάμενων υποδομών και εκτίμηση των αναγκών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
 • Εφαρμογή του νόμου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Υπουργείου και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς,
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
 • Συντονισμός της εκπαίδευσης και διάχυση τεχνογνωσίας στο Υπουργείου και στους εποπτευόμενους φορείς  και εξασφάλιση της συνεργασίας  των άμεσα εμπλεκόμενων μονάδων στην εφαρμογή του νόμου,
 • Μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειών που απαιτούνται για την συγκρότηση της μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.
 • Επιβλέπει και υποστηρίζει την υλοποίηση του νόμου στους εποπτευόμενους του Υπουργείου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η ΟΔΕ συνεργάζεται στα θέματα που απαιτείται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την κεντρική ΟΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (http://www.ydmed.gov.gr/).

2.3 Οργάνωση σε θεματικές υπο-ομάδες δράσης

Η ΟΔΕ αποτελείται από τέσσερις υπο-ομάδες στις οποίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι:

α. Ομάδα διοίκησης και απλούστευσης διαδικασιών: Καταγράφει, σχεδιάζει και απλουστεύει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από ένα σημείο.  Προτείνει υπηρεσίες για ηλεκτρονικοποίηση.

β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών: Σε συνεργασία με αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου συντονίζει την παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και προτείνει υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια μέσα καθώς και με την επέκταση/ βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών. Σε συνεργασία με με τις αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζει για την προσβασιμότητα όλων των δικτυακών τόπων του Υπουργείου και την έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται από αυτούς καθώς και για τον σχεδιασμό τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις κατευθύνσεις του ιδρύματος. Φροντίζει για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών. Επίσης σε συνεργασία με τους αναδόχους συντονίζει, προτείνει συμπληρώσεις σε εφαρμογές με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους από τους χρήστες και συντονίζει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των χρηστών.

γ. Ομάδα Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων: Είναι υπεύθυνη για την διοικητική και νομική υποστήριξη του έργου της ΟΔΕ.

δ. Ομάδα Διαχείρισης Έργων: Είναι αρμόδια για τον συντονισμό των έργων και την εξασφάλιση συνεργασίας και συμμετοχής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του ιδρύματος στο σχεδιασμό, στη σύνταξη εισηγήσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του οδικού χάρτη, στην εκπαίδευση, στη συνεργασία με αναδόχους και επιχειρησιακούς φορείς υλοποίησης έργων κλπ.

Ένα μέλος της ΟΔΕ  θα οριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.   Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

2.4 Κεντρική Υποστήριξη της ΟΔΕ

 • Η ΟΔΕ υποστηρίζεται απο τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Στο πλαίσιο αυτό θα οργανώνονται σε τακτικά διαστήματα συναντήσεις εργασίας.
 • Ο δικτυακός τόπος της ΟΔΕ θα λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας και υποστηρικτικού υλικού μεταξύ των μελών της ΟΔΕ, των υπηρεσιών του Υπουργείου και των χρηστών που ωφελούνται από τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο πρώτος κύκλος θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στην υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου.
 • Η ΟΔΕ θα αξιοποιεί πλατφόρμες και τεχνικά μέσα που θα αναπτύσσονται κεντρικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Υπουργείου από τις  22/12/2015 και ώρα 09:00 έως και τις 22/01/2016 και ώρα 23:59:59 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Αφήστε μια απάντηση