Με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία κατέχει ο φορέας και τα οποία μπορούν να διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας (Ν.4305/2014)

Επίσης προσδιορίζονται εκείνα τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωνυμοποίησή τους.

Ανακτήστε την απόφαση (α.π. 25624/ΓΔ1/15-02-2016).

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Αφήστε μια απάντηση