Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής ανοικτού κώδικα από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας που αφορά Διαχείριση Αιτήσεων Καταγραφής και Αναβάθμισης Σχολικών Υποδομών ΤΠΕ με Ανοικτές Τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί το σχολείο του αύριο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου που με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα είναι πραγματιστικό αλλά και καινοτόμο, θα διέπεται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, θα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν ένα σχολικό περιβάλλον αναβαθμισμένο με σύγχρονες υποδομές και παιδαγωγικές, ώστε να εκπαιδεύσουν μαθητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον κόσμο του αύριο, όπως αυτός διαμορφώνεται σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο και θα συγκλίνει στην ευρύτερη πολιτική για την ανάπτυξη. Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις ψηφιακές υποδομές των σχολείων που βελτιώνουν την παιδαγωγική–διδακτική διαδικασία. Θα στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα, θα αφορά υπολογιστές, συστήματα ρομποτικής και αισθητήρων, τρισδιάστατους εκτυπωτές και βοηθητικό εξοπλισμό. Η δράση θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ειδικότερα με τις υποδομές εγγραφής και πιστοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Για την επιλογή ενός σχολείου στην 1η φάση, θα αξιολογηθούν:
η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού,
το μαθητικό δυναμικό,
η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις,
η προτεινόμενη χρήση σε διαφορετικά μαθήματα των αιτούμενων υποδομών από εκπαιδευτικούς του σχολείου
η αποτύπωση ενός σχεδίου χρήσης των αιτούμενων ψηφιακών υποδομών στην μαθησιακή διαδικασία με ενδοσχολικές δραστηριότητες και δράσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.

Σε κάθε καρτέλα του http://edulabs.minedu.gov.gr/ υπάρχει εισαγωγικό κείμενο με οδηγίες στα σημεία που χρειάζεται. Σε καθημερινή βάση θα εμπλουτίζεται σελίδα με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις την οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε, ενώ θα διατίθεται τεχνική υποστήριξη από το φόρουμ( http://edulabs.minedu.gov.gr/forum) μέσω του οποίου θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα των σχολείων.

Σημεία εφαρμογής Edulabs που αναπτύχθηκαν από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού είναι:

Open data API με λειτουργίες άντλησης όλων των στοιχείων σε μορφή JSON, με φίλτρα αναζήτησης και με δυνατότητες σελιδοποιημένων αποτελεσμάτων. Η σχετική τεκμηρίωση έχει αναπτυχθεί σε swagger και είναι διαθέσιμη στο http://edulabs.minedu.gov.gr/

Τροποποιήθηκε η Φόρμα αίτησης ώστε να είναι συμφωνεί με την την εγκύκλιο Ψηφιακών Υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημιουργήθηκε Νέα Φόρμα παραλαβής εξοπλισμού ώστε όταν ο Δ/ντης παραλαμβάνει το εργαστήριο μπορεί να επιβεβαιώση τον αριθμό των τεμαχίων που παρέλαμαβε κα ινα αποστολει – upload το τιμολόγιο.

Προστέθηκαν Φόρμες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Στην δράση των Edulabs μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε STEAM που θέλουν να συνεργαστούν με τα σχολεία στην αξιοποίηση των 140 edulabs που εγκαθίστανται σε σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις. Στην δράση των Edulabs μπορεί να συμμετέχει ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό από όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με εμπειρία σε STEAM που θέλει να συνεργαστεί με τα σχολεία στην αξιοποίηση των 140 Edulabs που εγκαθίστανται σε σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις.

Τα χαρακτηριστικά της χρήσης και διάθεσης των παραδοτέων έργων της ομάδας Ανάπτυξης Ανοικτού Λογισμικού, είναι ο ελεύθερος και ανοικτός τρόπος διάθεσης του πηγαίου κώδικα, ο οποίος ορίζεται ως το δικαίωμα για τροποποιήσεις, αλλαγές και προσαρμογές, και περαιτέρω διανομή των όποιων τροποποιήσεων και αλλαγών, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτησή του από δημόσιους φορείς.

Όλα τα παραδοτέα της ομάδας είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο αποθετήριο του Υπουργείου Παιδείας https://git.minedu.gov.gr, οι εργασίες της ομάδας προγραμματίζονται καθημερινά μέσα από το http://ostmgmt.minedu.gov.gr/ .

Αναβάθμιση εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων Καταγραφής και Αναβάθμισης Σχολικών Υποδομών ΤΠΕ με Ανοικτές Τεχνολογίες

Αφήστε μια απάντηση