Στο Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε η λειτουργία της ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source Team Minedu), με στόχο την μετάβαση από κλειστό σε ανοικτό λογισμικό σταδιακά και οργανωμένα.

Η Ομάδα λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου και συνεργάζεται με αναλυτές-προγραμματιστές από το Υπουργείο και από εποπτευόμενους φορείς για την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με την χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Αναλυτική τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας είναι διαθέσιμη στον οδηγό «Ευέλικτης Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα του Υπουργείου Παιδείας – https://github.com/itminedu/osguide ».

Τα κύρια έργα της Ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για το 1ο τρίμηνο είναι:

-Ο Οδηγός Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα του Υπουργείου Παιδείας με μεθοδολογία AGILE-SCRUM σε περιβάλλον ανοικτού αποθετηρίου κώδικα πλατοφόρμας GIT.
-Η επέκταση λειτουργιών (Edulabs) διαχείρισης αιτήσεων καταγραφής και αναβάθμισης σχολικών υποδομών ΤΠΕ με Ανοικτές Τεχνολογίες.
-Η επέκταση λειτουργιών (relabs) διαχείρισης Αιτήσεων Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες.
-Την επικαιροποίηση και υλοποίηση διανομών λειτουργικού συστήματος Ανοικτού Κώδικα (Edu-Distributions) οι οποίες είναι εξειδικευμένες διανομές Linux διαθέσιμες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) οι οποίες περιέχουν όλο το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λογισμικό, που κατά καιρούς, μέσω των διαφόρων δράσεων έχει δημιουργηθεί, καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ebooks) αλλά και δημοφιλές λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο.
-Τον Σχεδιασμό και υλοποίηση Εναλλακτικών λύσεων ανοικτού κώδικα για το εσωτερικό Minedu Collaboration Site για όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου όπου θα καταχωρούνται όλα τα προσχέδια εγγράφων, πρακτικά συναντήσεων κλπ για εσωτερική ενημέρωση.
-Την εγκατάσταση και λειτουργία εσωτερικού ανοικτού λογισμικού (redmine) για την καθημερινή διαχείριση των εργασιών που θα αναλαμβάνουν τα μέλη της ομάδας μας και ανάπτυξης λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
-Τον σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που θα χειρίζεται τα αιτήματα στοιχείων του Υπουργείου από εποπτευόμενους Φορείς και Υπηρεσίες σύμφωνα με την υπ.αρ. 55511/Α3/04-04/2016 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
-Την Δημιουργία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων στην πλατφόρμα WSO2 -ESB με χρήση εργαλείου ολοκληρωμένης ανάπτυξης λογισμικού σε περιβάλλον Java EE και
-Την βελτίωση της εφαρμογής Ψηφιακών Υπογραφών.

Όλα τα έργα της ομάδας είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο αποθετήριο εργασιών του Υπουργείου Παιδείας https://github.com/itminedu

Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Αφήστε μια απάντηση