Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Συγκροτήθηκε με απόφαση (αριθμός 47172/ΓΔ1/18-03-2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μη αμειβόμενη Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου