Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Υπουργείου από τις 22/12/2015 και ώρα 09:00 έως και τις 22/01/2016 και ώρα 23:59:59 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu