Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Συγκροτήθηκε με απόφαση (αριθμός 47172/ΓΔ1/18-03-2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μη αμειβόμενη Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Υπουργείου από τις 22/12/2015 και ώρα 09:00 έως και τις 22/01/2016 και ώρα 23:59:59 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu