Νομοθεσία για την Ανοιχτότητα

1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Νόμος 3861/2010, https://diavgeia.gov.gr/info

2. Εθνική Υποδομη Γεωχωρικών Πληροφοριών(ΕΥΓΕΠ)Ν.3882/2010http://www.inspire.okxe.gr/http://geodata.gov.gr/

3. Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΝ.3979/2011 , http://www.egovplan.gr/

4. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο για τις προμήθειες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, N.4013/2011http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-eshdhs & http://www.eprocurement.gov.gr/

5. Αποθετήριο Μελετών Δημοσίου Τομέα, Ν.3966/2011, http://resources.ekdd.gr/knowledge/ & http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-09-30-23 , Αρ.10Α:”α΄. Η κοινοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που εκπονούνται.”

6. O N.4048/2012 βελτιώνει την παραγωγή νομοθετικού έργου και την ποιότητα των παραγομένων νομοθετικών ρυθμίσεων, προβλέπει τη διαβούλευση στο opengov.

7. Νόμος για τα Ανοιχτά Δεδομένα του Δημόσιου Τομέα, N.4305/2014http://data.gov.gr/

8. Το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την ανοιχτή διακυβέρνηση, http://www.opengovpartnership.org/country/greece