Πραγματοποιήθηκε στις 22/9/2016 η πρώτη συνάντηση στελεχών και Φορέων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την ηγεσία και στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Ψηφιακής Πολιτικής.

Σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΨΠ αναφέρθηκε στην σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ), η οποία έρχεται για να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει για περισσότερο από δύο δεκαετίες η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στα θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι βασικοί άξονες είναι ο σχεδιασμός , τα πρότυπα και οι διαδικασίες καθώς και ο χρόνος υλοποίησης των έργων με καλύτερο συντονισμό και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης καλών πρακτικών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ αναφέρθηκε στις μέχρι σήμερα σημαντικές επενδύσεις μέσα από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και ότι αυτές οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις αλλά και τα νέα έργα που θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, όπως θα παρουσιαστούν από τους Φορείς και τα οποία θα έχουν βασική προτεραιότητα την βιωσιμότητα δηλαδή η κυριότητα των προϊόντων και υπηρεσιών (οwnership) να περάσει στο Υπουργείο ώστε να μπορούν να συντηρηθούν και αξιοποιηθούν από τις δομές του Υπουργείου χωρίς περαιτέρω μεγάλα κόστη. Είναι αναγκαία η Ανοικτή Εκπαίδευση, η προώθηση της Ανοικτότητας, Συμμετοχικότητας, Συνεργατικότητας και Πληρότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Μέσα από τις παρουσιάσεις των στελεχών του ΥΠΠΕΘ και από τους φορείς ΕΔΕΤ, Gunet και ITYE – Διόφαντος, παρουσιάστηκαν δράσεις που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται για ανάγκες του ΥΠΠΕΘ σε θέματα όπως : για επαρκή αξιοποίηση των πόρων τόσο Εθνικών αλλά και Ευρωπαϊκών, τόσο σε θέματα συνεργασιών, διαλειτουργικότητας αλλά και ασφάλειας, για συντονισμό εφαρμογών πληροφορικής τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε θέματα αρμοδιοτήτων, για απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από θεσμικές αλλαγές, με διαφάνεια, επιτάχυνση και βελτίωση της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων, για χρήση Αποκεντρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών από τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν ανοικτή πρόσβαση και ψηφιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται από γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό, διοικητικούς. Επίσης για την συγκρότηση Κέντρων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα ΑΕΙ, και Ερευνητικά Κέντρα, όπως Κέντρα Δικτύων, Κέντρα Πληροφορικής, Διευθύνσεις ή Τμήματα Μηχανοργάνωσης, Περιφερειακά Κέντρα υποστήριξης ΤΠΕ / Μηχανοργάνωσης εντός Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων), Βιβλιοθήκες, κλπ. Είναι αναγκαίο να υποστηριχτούν δομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων και θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα λειτουργίας μιας παραγωγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παρακολούθηση και αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων και η ανάπτυξη συνεργειών εντός των Ιδρυμάτων. Όπως επίσης και η δημιουργία κέντρων υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε κάθε νομό, ενοποιώντας όλες τις υποστηρικτικές δομές, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης εξοπλισμού, λογισμικού-περιεχομένου και δια ζώσης & εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα κάθε περιφέρειας.
Στο τέλος της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της Ψηφιακής Πολιτικής πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας την σύσταση ομάδας παρακολούθησης και συντονισμού των προτεραιοτήτων

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ταφύλλης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Παντής. Επίσης από την Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, οι κ. Σαρρής Ιωάννης, κ. Σταματάκης Άγγελος. Από το Γραφείο του Πρωθυπουργού ο κ. Λιουδάκης Γεώργιος,. Από το Υπουργείο Παιδείας, οι κ.κ. Μάλλιος Γεώργιος, κα Διονυσοπούλου Παναγιώτα, κα Μαρούγκα Καλομοίρα, κα Μπάρλα Ανδρονίκης, κ. Τζιμόπουλος Νίκος, κ. Φύτρος Κωνσταντίνος, κ. Μοναχολιάς Ηλίας, κ. Νικολόπουλος Κωνστατίνος, κα Παπουτσάκη Ελευθερία, κ. Πρέκας Νικόλαος. Από το Gunet οι κ.κ. Μεράκος Λάζαρος και κ. Μπόλης Σπύρος. Από την ΕΔΕΤ οι κ Τζανάκας Παναγιώτης και ο κ. Σαρτζετάκης Στέλιος. Από το ΕΟΠΠΕΠ ο κ. Δεσινιώτης Χρήστος. Από το ΙΕΠ ο κ. Ζηβελδής Απόστολος και ο κ. Ρουσάκης Γιαννης. Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η κα Μαυρουδή Άννα και ο κ. Λαμπάτος Παναγιώτης. Από το ΙΤΥΕ – Διόφαντος κ Κακλαμάνης Χρήστος και κ. Ζαγούρας Χαράλαμπος.

Στο φάκελο( https://drive.google.com/ ) έχουν καταχωρηθεί για ενημέρωση σας όλες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής στις 22/9/2016.

Συνάντηση στελεχών και Φορέων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την ηγεσία και στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Ψηφιακής Πολιτικής.

Αφήστε μια απάντηση