Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής ανοικτού κώδικα από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την Διαχείριση των Αιτήσεων Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ και ΑΕΙ,ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (ReLABS).

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ξεκινήσει την σταδιακή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων. Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην ψηφιακή υποδομή των φορέων και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση θα στηριχθεί σε τεχνολογίες Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού αλλά και σε νέο εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για τη διδακτική και ερευνητική κυρίως αξιοποίηση. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει από φορείς που θα καταθέσουν πλήρη πρόταση σε επίπεδο: (α) ιδρύματος, (β) σχολής, (γ) τμήματος, (δ) εργαστηρίου μέσω της εφαρμογής αυτής για τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη καθημερινή διδακτική και ερευνητική διαδικασία. Η δράση θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών με έμφαση στην διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί κεντρικά και από τα ιδρύματα.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τρεις καρτέλες:

Στοιχεία Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος/Εργαστηρίου & Ερευνητικού Κέντρου για το οποίο συμπληρώνεται η αίτηση.

Υφιστάμενη Κατάσταση (Εξοπλισμός, Λογισμικό, Υπηρεσίες κτλ.), όπου δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τις υπάρχουσες υποδομές του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος/Εργαστηρίου & Ερευνητικού Κέντρου.

Αίτηση για Νέο Εξοπλισμό, Λογισμικό και Υπηρεσίες, περιγράφονται τα νέα αιτήματα του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος/Εργαστηρίου & Ερευνητικού Κέντρου.

Για την κατάταξη των προτάσεων σε σειρά προτεραιότητας, θα αξιολογηθεί :

  • το μέγεθος του αιτούντα (αριθμός τμημάτων, αιθουσών, εργαστηρίων πληροφορικής, φοιτητών, διδακτικού, διοικητικού, ερευνητικού προσωπικού)
  • η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού (άνω 5ετίας)
  • η εμπειρία του φορέα σε ψηφιακές δράσεις,
  • η εμπειρία και ο βαθμός γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από το διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό,
  • η ύπαρξη Ιδρυματικής δομής ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης ΤΠΕ,
  • καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου ανάπτυξης των ΤΠΕ στη διδακτική και ερευνητική διαδικασία του ιδρύματος/τμήματος/εργαστηρίου.

Ενημερωτικά για τις νέες λειτουργίες είναι:

Η διάθεση των στοιχείων ως ανοιχτά δεδομένα σε μορφή JSON/XML/CSV του υπάρχοντος και του αιτούμενου εξοπλισμού ενός ιδρύματος/σχολής/τμήματος ή εργαστηρίου ή ερευνητικού κέντρου. Το open data api βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: https://relabs.minedu.gov.gr/openapi

Στους διαχειριστές του υπουργείου παρέχονται φόρμες αναζήτησης ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων ή εργαστηρίων ή ερευνητικών κέντρων. Μπορεί να επιστραφεί σε αρχείο ο αιτούμενος ή ο υπάρχων εξοπλισμός συγκεκριμένου φορέα.

Ακόμη μπορεί να γίνει αναζήτηση εξοπλισμού που ζητείται και να επιστραφούν οι φορείς που αιτούνται συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Σε σχέση με ίδρυμα/τμήμα, Εργαστήριο,Ερευνητικό Κέντρο
Αναζήτηση με βάση τον Φορέα
Αναζήτηση με βάση τον Εξοπλισμό
Αναζήτηση με βάση τον υπάρχον εξοπλισμό
Αναζήτηση με βάση τον αιτούμενο εξοπλισμό

Όλα τα παραδοτέα της ομάδας Ανάπτυξης Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΕΠΘ, είναι διαθέσιμα με ανοιχτές άδειες χρήσης που επιτρέπουν τροποποιήσεις, αλλαγές και προσαρμογές, και περαιτέρω διανομή των όποιων τροποποιήσεων και αλλαγών, οι ανοιχτές άδειες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα γιατί συμβάλλουν στη συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτησή του ανοιχτού λογισμικού από δημόσιους φορείς.

Όλα τα παραδοτέα της ομάδας είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο αποθετήριο του Υπουργείου Παιδείας https://git.minedu.gov.gr, οι εργασίες της ομάδας προγραμματίζονται καθημερινά μέσα από το http://ostmgmt.minedu.gov.gr/ .

Διαχείριση Αιτήσεων Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες

Αφήστε μια απάντηση